Skip to main content

Evaluation of WRF model.

29 Apr

Evaluation of PBL schemes accuracy in WRF 4.1

PBL sheme

Sažetak:

Testirali smo 11 PBL shema u WRF 4.1 u cilju određivanja njihove točnosti u prognozi tlaka zraka, temperature, relativne vlažnosti i brzine vjetra. Rezultati 77 simulacija su verificirani mjerenjima sa meteoroloških postaja u Hrvatskoj. Srednja apsolutna greška je izračunata za svaku od PBL shema.

10 Apr

Sensitivity of WRF simulation to different code compiler version

MSLP

Sažetak:

Ova evaluacija uspoređuje rezultate simulacije WRF modelom, kompajliranim s dvije različite verzije Intelovog fotran kompajlera. Pokazalo se da razlike u simulaciji postoje te da u nekim situacijama poput konvektivnih procesa mogu biti i značajne. Dodatna istraživanja su potrebna da bi se mogli donijeti čvrsti zaključci. Točnost simulacije nije bila vrednovana u ovom istraživanju.