Skip to main content

MeteoAdriatic video blog

22 Feb

Jednostavni meteogrami u Python-u (3)

U trećem nastavku serije o meteogramima u Pythonu, naučite:

- Kako izravnim pozivanjem matplotlib biblioteke kreirati subplotove

- Kako definirati parametre poput broja ili razmještaja subplotova, te njihovih pojedinačnih elemenata (boja, vrsta linije, naslovi, legende...)

- Kako spremiti kreiran meteogram na disk

12 Feb

Jednostavni meteogrami u Python-u (1)

Prvi u nizu serije edukativnih videa na temu meteorološkog softvera, bavi se izradom vrlo jednostavnih meteograma u Python-u. U videu možete vidjeti osnovne principe izrade virtualnog Python okruženja, instalacije pandas i matplotlib modula, kao i jupyter lab-a te korištenje navedenih alata za izradu jednostavnih meteograma iz meteoroloških podataka u csv datoteci.

16 Oct

Metode prognoziranja vremena korištenjem numeričkih modela atmosfere - dio 2: Rezolucija modela

U videu su demonstrirane posljedice smanjenja/povećanja rezolucije modela na primjerima simulacije konvekcije, hidrauličkog skoka pri prijelazu zračne struje preko planinske prepreke, te prognoze temperature zraka pri noćnom hlađenju tla nad otocima. Uspoređen je također prikaz visine terena i vrste tla između modela rezolucije 10 i 4 kilometra.

11 Oct

Statistička obrada tabličnog prikaza rezultata modela

U screencast videu prikazana je metodologija statističke obrade tabličnog prikaza rezultata modela. Objašnjeni su osnovni principi upotrebe TableTools2 ekstenzije za web preglednik Firefox, u cilju dobivanja statističkih podataka rezultata modela za odabranu lokaciju, crtanja grafičkih prikaza iz tabličnih podataka, te za jednostavan izvoz podataka u Excel/Calc tip aplikacije.

07 Oct

Uvod u prognostički dio novog MeteoAdriatic portala

Uvodni video snimljen tijekom rada na razvojnoj verziji MeteoAdriatic portala verzije v2017. U videu su screencasting-om demonstrirane osnovne značajke novog sustava, pri čemu je prikazano osnovno korištenje novih preglednika prognostičkih karata i sučelja za kreiranje meteograma, termodinamičkih skew-t dijagrama i tabličnih prikaza rezultata numeričkih modela.